کندالینی یوگا (دانش رهاسازی انرژی درونی و متعادل کردن چاکراها)

by Seyed Morteza Moossavi

Product Description:

این کتاب، نوشته ای دقیق و علمی و کامل در باب کندالینی و هفت چاکرا و راهکارهای گوناگون رهاسازی کندالینی و گشودن و متعادل کردن چاکراها یا چرخه های انرژی در انسان می باشد.
کتاب حاضر حاصل سال ها آموختن در ورزش کونگ فو و سپس یوگا و دانش های دیگر هند و ایران باستان است که به شکلی موجز و بسیار گزیده و دقیق، به دور از زوایدی که بیان آنها لزومی ندارد به رهنوردان گرامی ارائه گردیده است و آرزو می کنم که مفید برای رهپویان معرفت و دانش حقیقی باشد.
تمریناتی که در این کتاب ارائه شده اند را می توان در برخی بخش ها مانند حالت های یوگا و مودراها و جملات تاکیدی و بخشی از تغذیه ی رنگی همراه هم انجام داد و به فرض هر چاکرا را در یکی از هفت روز هفته مد نظر قرار داد. اما بخشی از تمرینات مانند استفاده از رنگ ها در مبلمان یا محیط زندگی را نمی توان مدام تغییر داد و باید بررسی کنید که در کدام چاکرا دارای مشکلات بیشتری هستید و بر آن تمرکز کنید. پس از احساس این که مشکلات گشودگی و متعادل نبودن در آن چاکرا رفع شد به سراغ چاکرای بعدی بروید.
ترجیح این است که از چاکرای یکم یعنی ریشه تمرینات را آغاز کنید و بعد به چاکرای دوم و همین طور الی آخر تا چاکرای تاج. نکته ی مهم این است که در این مسیر از هرگونه عجله و دلواپسی در باب زمان باید پرهیز کرد و با شکیبایی و حوصله به تمرینات ادامه داد تا نتیجه ی پاکی در هر چاکرا را از درون حس نمود.